paddlers restaurant and bar

(808) 553-3300

10 Mohala Street
Kaunakakai, HI, 96748